Attach Autoscale Policy
Attach Autoscale Policy
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group > Chọn một group cần attach policy.

Bước 2: Tại trang của Autoscale Group đã chọn, chọn tab Policy > Chọn Attach Policy.

  • Trường hợp Autoscale Group chưa attach với Policy nào, màn hình hiển thị như bên dưới:

  • Trường hợp Autoscale Group đã attach với Policy trước đó, màn hình hiển thị như bên dưới:

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn policy cần attach > Chọn Attach.