Autoscale Policy
Autoscale Policy
Updated on 19 Apr 2024

Autoscale Policy là một nhóm các quy tắc để kiểm tra hoặc bắt buộc phải tuân theo trước khi hoặc sau khi một action được thực thi trên một Autoscale Group.