Update Profile của Autoscale Group
Update Profile của Autoscale Group
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Tại menu Autoscaling > Chọn Autoscale Group.

Bước 2: Chọn Update Profile.

Field

Description

Current profile

Autoscale Profile hiện tại của group

Change to

Autoscale Profile mới sẽ áp dụng cho group

Bước 3: Sau khi chọn profile thích hợp nhấn chọn Update.

Lưu ý: Chỉ các Instance được tạo mới của group mới được áp dụng Autoscale Profile mới.