Chỉnh sửa User Group
Chỉnh sửa User Group

Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

Userguide FPT IAM 2022 15

Bước 2: Chọn Action ở cuối User Groups cần update trên danh sách. Chọn Edit.

Userguide FPT IAM 2022 18

Bước 3: Nhập thông tin mới của User Groups vào các trường tương ứng và chọn Update. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

Userguide FPT IAM 2022 19

DMCA compliant image