Chỉnh sửa User Group
Chỉnh sửa User Group
Updated on 20 Dec 2022
Export: PDF

Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

Bước 2: Chọn Action ở cuối User Groups cần update trên danh sách. Chọn Edit.

Bước 3: Nhập thông tin mới của User Groups vào các trường tương ứng và chọn Update. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

DMCA compliant image