Tất cả tài liệu

IAM

  Chỉnh sửa User Group
  Chỉnh sửa User Group
  Updated on 27 Mar 2024

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối User Groups cần update trên danh sách. Chọn Edit.

  Bước 3: Nhập thông tin mới của User Groups vào các trường tương ứng và chọn Update. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.