Khởi tạo User Group mới
Khởi tạo User Group mới

Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, chọn Create User Group.

Userguide FPT IAM 2022 12

Bước 2: Trên giao diện trang Create User Group, nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Tên của nhóm người dùng.
  • Description: Mô tả nhóm người dùng
  • Role: Có thể gán nhiều role cho một nhóm người dùng.
  • VPC Resource: Có thể chọn nhiều VPC. Nếu không chọn thì nhóm người dùng có quyền trên toàn bộ tenant.
  • User: Có thể thêm user có sẵn trong hệ thống hoặc nhập user mới hệ thống sẽ gửi invite qua email.Userguide FPT IAM 2022 13

Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

Userguide FPT IAM 2022 14

DMCA compliant image