Tất cả tài liệu

IAM

  Khởi tạo User Group mới
  Khởi tạo User Group mới
  Updated on 22 Apr 2024

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, chọn Create User Group.

  Bước 2: Trên giao diện trang Create User Group, nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Tên của nhóm người dùng.
  • Description: Mô tả nhóm người dùng
  • Role: Có thể gán nhiều role cho một nhóm người dùng.
  • VPC Resource: Có thể chọn nhiều VPC. Nếu không chọn thì nhóm người dùng có quyền trên toàn bộ tenant.
  • User: Có thể thêm user có sẵn trong hệ thống hoặc nhập user mới hệ thống sẽ gửi invite qua email.

  Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.