Tất cả tài liệu

IAM

  Xem chi tiết User Group
  Xem chi tiết User Group
  Updated on 22 Apr 2024

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

  Bước 2: Chọn User Group cần xem thông tin trên danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Detail.

  Bước 3: Chọn Tab để xem thông tin tương ứng:

  • Users: Danh sách IAM User được gán vào User Groups.
  • Resources Scope: Danh sách Resources Scope.
  • Roles: Danh sách roles và mô tả