Xem danh sách role
Xem danh sách role

Bạn có thể xem và quản lý danh sách role đã tạo trên trang Roles Management.

Để mở Roles Management, bạn thao tác như sau:

Trên FPT Portal, ở phần IAM chọn Roles. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bao gồm cả Fixed RoleCustom Role với các thông tin quan trọng như : Name, Group, Description, Status, Created at.

Userguide FPT IAM 2022 1

DMCA compliant image