Tất cả tài liệu

IAM

  Xem danh sách role
  Xem danh sách role
  Updated on 22 Apr 2024

  Bạn có thể xem và quản lý danh sách role đã tạo trên trang Roles Management.

  Để mở Roles Management, bạn thao tác như sau:

  Trên FPT Portal, ở phần IAM chọn Roles. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bao gồm cả Fixed RoleCustom Role với các thông tin quan trọng như : Name, Group, Description, Status, Created at.