Tất cả tài liệu

IAM

  Xóa User Groups
  Xóa User Groups
  Updated on 22 Apr 2024

  Với các User Groups không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.