Xóa User Groups
Xóa User Groups

Với các User Groups không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn IAM > User Groups, hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

Userguide FPT IAM 2022 15

Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

Userguide FPT IAM 2022 20

Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

Userguide FPT IAM 2022 21

DMCA compliant image