Sửa static IP trên Ubuntu server
Sửa static IP trên Ubuntu server
Updated on 27 Mar 2024

Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

  • Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.190

    NIC VM ubuntu

  • Bấm vào Console và đăng nhập vào hệ thống
  • Nhập ifconfig

NIC VM ubuntu console

Bước 2: Mở file 00-installer-config.yaml 

“vi 00-installer-config.yaml 

Screenshot 2023 07 11 at 1.06.36 PM

Và chuyển sang mode “Insert” (nhấn phím “i”) 

Bước 3: Sửa lại các thông số cần thiết. 

Screenshot 2023 07 11 at 1.06.53 PM

  • Write and quit: Nhấn “Esc” sau đó nhập :wq, sau đó nhấn “Enter”

Screenshot 2023 07 11 at 1.07.26 PM

Bước 4: Nhâp lệnh sau đây để cập nhật thay đổi: 

  • Sudo netplan apply

    Screenshot 2023 07 11 at 1.10.56 PM

Bước 5: Check lại địa chỉ IP đã thay bằng lệnh ifconfig 

Screenshot 2023 07 11 at 1.12.57 PMScreenshot 2023 07 11 at 1.13.18 PM