Sửa static IP trên Window server
Sửa static IP trên Window server
Updated on 27 Mar 2024

Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.182 

NIC VM window 2012

  • Bấm vào Console và đăng nhập vào hệ thống
  • Vào Power Shell hoặc Comand Line – Nhập “ipconfig” – Enter

NIC VM window power shell

Bước 2: vào Run – Nhập “ncpa.cpl” 

NIC VM window run ncpa.cpl

Bước 3: Phải chuột vào card mạng cần thay đổi Config, chọn propertise 

NIC VM window network setting

Bước 4: Thay đổi các thông số theo cấu hình mới – OK 

NIC VM window network setting config IPv4 ok

Bước 5: Kiểm tra lại các thay đổi và ping thử 

NIC VM window network setting config IPv4 test