Sửa static IP trên CentOS
Sửa static IP trên CentOS
Updated on 27 Mar 2024

Bước 1: Kiểm tra tình trạng hiện tại 

Sau khi edit NIC, IP NIC là 132.0.0.70 

NIC VM Centos

  • Vào Console check bằng lệnh: “ip a” – Enter

NIC VM CentOS console

Bước 2: Vào file ifcfg-eth0, và sửa thông số: 

  • vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Screenshot 2023 07 11 at 1.25.01 PM

Bước 3: Sửa thông số cấu hình 

  • Chuyển sang mode insert: nhấn phím “i”
  • Nhập thông số mới

NIC VM CentOS console insert 

  • Nhấn “ESC”
  • Nhập :wq – enter để lưu lại

NIC VM CentOS console insert wq

Bước 4: Restart Networking service bằng lệnh: 

  • service network restart

Screenshot 2023 07 11 at 1.28.27 PM

Bước 5: Kiểm tra lại cấu hình vào ping test 

Screenshot 2023 07 11 at 1.28.45 PM