Cấu hình Network Interfaces
Cấu hình Network Interfaces
Updated on 28 Jul 2023

Bước 1: Sau khi đã cấu hình Interface quản trị (Port 1) trên CLI và đã truy cập giao diện web thành công. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình một Interface đóng vai trò LAN.
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 3
Bước 2: Cấu hình Interface đóng vai trò WAN (Port 2).
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 4
Administrative Access: Cho phép truy cập vào interface thông qua các Services.

Lưu ý trên VMWare/OpenStack đã NAT cho phép IP 10.0.0.6 kết nối ra internet.