Tạo Security Profile
Tạo Security Profile
Updated on 28 Jul 2023

1. AntiVirus

Bước 1: Security Profiles > AntiVirus.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 13
Bước 2: Tạo mới một Profile hoặc có thể dùng Profile có sẵn của Fortigate.
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 14
Tùy chọn các Giao Thức Inspected, FeatureAction.

 

2. Web Filter

Bước 1: Security Profiles > Web Filter.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 15

Bước 2: Tạo mới một Profile hoặc có thể dùng Profile có sẵn của Fortigate.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 16
Bước 3:

Bật URL Filter > Create New.

  • Tạo profile chỉ cho phép truy cập đến trang web cụ thể, ví dụ fptsmartcloud.com.

 

  • Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 17Tạo profile chặn tất cả các truy cập còn lại: Sử dụng dạng Regex: [^.] để chặn các trang còn lại.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 18

 

 

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 19

3. Application Control

Bước 1: Security Profiles > Application Control.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 20

Bước 2: Tạo mới một Profile hoặc có thể dùng Profile có sẵn của Fortigate để chặn truy cập các trang mạng xã hội.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 21

 

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 22

Bước 3: Sử dụng các signature có sẵn hoặc tạo mới Create New > Custom Application Signature.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 23

4. Intrusion Prevention – IPS

Bước 1: Security Profiles > Intrusion Prevention.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 24

Bước 2: Tạo mới một Profile hoặc có thể dùng Profile có sẵn của Fortigate để chặn truy cập đến các C&C server (Botnet).

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 25

 

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 26

Bước 3: Sử dụng các IPS signature có sẵn hoặc tạo mới IPS Signature and Filter > Create New.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 27

5. WebApplication FireWall – WAF

Bước 1: Security Profiles > Web Application FireWall
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 28
Bước 2: Tạo mới một Profile hoặc có thể dùng Profile có sẵn của Fortigate để chặn các cuộc tấn công đến webserver (Sql Injection, Cross Site Scripting)

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 29

Bước 3: Bật các signatures Edit > Sql Injection (Extended), Cross Site (Extended)
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 30