Quản Lý System User – User Profile
Quản Lý System User – User Profile
Updated on 28 Jul 2023

Bước 1: System > Admin Profiles.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 31

Bước 2: Tạo Admin Profile chỉ cho phép user Read Only.

Create New > Chọn giới hạn phân quyền (Read – Read Only) cho từng Object. Click OK để tạo Profile.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 32

Bước 3: Tạo User với Admin Profile Readonly.

System > Administrators > Create New. Type chọn Local User và tạo mật khẩu tương ứng. Tiếp đến Administrator profile chọn ReadOnly – profile vừa tạo ở bước 2. Click OK để tạo User.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 33