Hiển thị Logs Traffic
Hiển thị Logs Traffic
Updated on 28 Jul 2023

Khi tạo các Firewall Policy các traffic kết nối sẽ hiển thị logs ở mục Forward Traffic sau khi đã chọn chế độ Generate Logs When Session Starts.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 35

  • Log & Report > Forward Traffic. Double Click vào từng log để xem chi tiết

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 36

  • Các Security Profile tương ứng Log sẽ lưu trữ tại các mục tưởng ứng ở Log & Report > Antivirus/WebFilter/WAF/IPS