Truy cập giao diện quản trị
Truy cập giao diện quản trị
Updated on 28 Jul 2023

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của Fortigate NGFW thông qua địa chỉ IP và user/password đã cấu hình.
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 1
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công màn hình Dashboard hiển thị các thông số của hệ thống bao gồm: Serial Number, Licenses, CPU, Memory
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 2