FPT Kafka Streaming
FPT Kafka Streaming

Với Kafka Service khách hàng có thể sử dụng Kafka để gửi và nhận Message, ứng dụng vào một số thành phần trong hệ thống như Message Queue, Data Streaming Pipeline, Data Replication Tools, … Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý Topics, Consumer Groups thông qua giao diện mà nhóm phát triển sản phẩm đã tích hợp.

Trang chủ

On this page