Demo
Demo
Updated on 13 May 2024

Các bước kết nối tới Kafka, bạn có thể thao khảo chi tiết trong phần Document tại menu.

Phần 1: Producer gửi message vào topic

Bước 1: Tạo 1 file có tên producer.py

Bước 2: Trong file producer.py, có 1 số trường thông tin điền như:

Trong đó:

  • usasl_plain_usernamesasl_plain_password là cặp username và password của credentials mà bạn đã tạo.

  • topic là tên topic mà bạn đã tạo và trước đó đã phân quyền (allow, write topic).

  • Bootstrap.servers: đây là thông tin của cụm cluster mà admin đã gán cho user

Bước 3: Sau khi setup xong các thông tin cần thiết, bật terminal và run command python .\producer.py

Ta được kết quả như sau:

Nếu kết quả trả ra như trên, có nghĩa là producer đã thực hiện sent message vào các partition của topic thành công.

Phần 2: Consumer đọc message đã gửi

Bước 1: Đầu tiên, bạn tạo 1 file tên consumer.py

Bước 2: Trong file consumer này, bạn cần điền 1 số thông tin như:

Trong đó:

  • group name là tên group mà bạn đã tạo và trước đó đã phân quyền (allow, read topic)

  • usasl_plain_usernamesasl_plain_password là cặp username và password của credentials mà bạn đã tạo.

  • topic là tên topic mà bạn đã tạo và trước đó đã phân quyền (allow, write topic; allow, read topic).

  • Bootstrap.servers: đây là thông tin của cụm cluster mà admin đã gán cho user

Bước 3: Run command python .\consumer.py trong terminal, ta được kết quả như sau: