Sửa topics
Sửa topics
Updated on 13 May 2024

Hệ thống cho phép chỉnh sửa một số thông tin của topic như add thêm partition trong topic, xóa records trong partition, …

Đầu tiên, để add thêm partition trong topic bạn thao tác như hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn chọn 1 topic cần add thêm partition > Chọn Detail

Bước 2: Đi tới tab Partition > Chọn nút Add > Nhấn chọn Yes, I understand

Bước 3: Nhập số partition bạn muốn thêm

Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành

Hơn nữa, nếu bạn muốn xóa records trong một vài partition nào đó, bạn sử dụng chức năng Empty của Kafka.

Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn 1 topic cần chỉnh sửa > Chọn nút Detail

Bước 2: Đi tới tab Partition > Chọn partition muốn xóa records > Chọn nút Empty

Bước 3: Nhấn Yes trên hộp thoại xác nhận để xóa

Sau khi xóa, tổng số record trong partition đó bằng 0.

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép xóa toàn bộ records có trong topic. Bạn chỉ cần chọn topic cần xóa record > Nhấn nút Empty là hoàn thành.

Alt text

Khi thực hiện xóa như này, toàn bộ records có trong các partition của topic đều bị mất.