View consumer groups
View consumer groups
Updated on 13 May 2024

Bước 1: Chọn consumer group cần view detail > Chọn nút View

Bạn có thể xem thông tin chi tiết của consumer group như tên, trạng thái, số member có trong consumer group, …