View topics
View topics
Updated on 13 May 2024

Sau khi tạo topic thành công, topic sẽ được hiển thị trong danh sách quản lý. Để xem chi tiết topic, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn chọn topic cần xem > Nhấn chọn nút Detail

Alt text

Bước 2: Thông tin liên quan của topic được thể hiện trong 3 tab:

  • Tab Detail, hiển thị tất cả các thông tin của topic mà bạn đã nhập.

Alt text

  • Tab Configuration, hiển thị toàn bộ thông tin của cluster

Alt text

  • Tab Partition, hiển thị thông tin của các partition trong topic bao gồm số records trong từng partition, start offset, end offset, …

Alt text