Xóa topics
Xóa topics
Updated on 13 May 2024

Trong trường hợp bạn muốn xóa topic không dùng nữa, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại menu Application > Chọn Topics

Bước 2: Chọn topic cần xóa > Nhấn Remove

Bước 3: Để xóa, nhấn Yes để thực hiện. Để hủy bỏ thao tác, chọn No.