Tạo credentials
Tạo credentials
Updated on 13 May 2024

Cho phép người dùng tạo Credentials (cặp username/password) để thực hiện cấu hình kết nối tới dịch vụ Kafka thông qua phương thức xác thực SASL/SCRAM-SHA-256.

Bước 1: Tại menu Application > chọn Credentials > chọn Create

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết

  • Username (required)

  • Password (required)

Lưu ý: Ban đầu hệ thống sẽ tự sinh ra password. Bạn có thể tạo lại mật khẩu theo ý muốn

Username phải đặt theo quy tắc [prefix][tên credential]