Tạo ACLs
Tạo ACLs
Updated on 13 May 2024

Giúp người dùng phân quyền, hạn chế các thao tác của principal trên từng topic hoặc group. Các quyền bao gồm Write (ghi), Read (đọc), từ các địa chỉ IP khác nhau.

Để tạo ACLs, bạn thao tác như hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại menu Application, bạn chọn ACLs > chọn Create

Bước 2: Nhập các thông tin:

  • Credential (required): chọn credential đã tạo

  • Resource type (required): có 2 option để bạn chọn là Topic hoặc Group.

Nếu chọn giá trị là Topic có nghĩa là bạn đang gán quyền cho user sử dụng topic, tương tự nếu bạn chọn là Group.

  • Parttern type (required): có 2 option là LiteralPrefixed.

Nếu chọn là Literal tức là bạn chỉ có quyền read/write với chỉ một topic mà bạn khai báo trong trường “Topic”. Nếu chọn giá trị là Prefixed thì bạn sẽ có quyền read/write với tất cả các topic có prefix được hiển thị trong trường “Resoure name”.

  • Host (optional): Giả sử bạn muốn chặn không cho truy cập từ các IP khác nhau, bạn có thể nhập giá trị vào ô này.

  • Operation (required): Gán quyền read hoặc write topic/group

  • Permission (required): Có hai giá trị Allow hoặc Deny

Bước 3: Nhấn OK để hoàn thành