Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Xóa Secret Engine
  Xóa Secret Engine
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault chứa Secrets Engine cần xóa.

  Userguide FPT KeyVault 2022 4

  Bước 2: Mở tab Secret và chọn Delete ở phần Action của Secrets Engine cần xóa.

  Userguide FPT KeyVault 2022 8

  Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Secret Engine.

  Userguide FPT KeyVault 2022 9