Xóa Secret Engine
Xóa Secret Engine
Updated on 03 Apr 2024

Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault chứa Secrets Engine cần xóa.

Userguide FPT KeyVault 2022 4

Bước 2: Mở tab Secret và chọn Delete ở phần Action của Secrets Engine cần xóa.

Userguide FPT KeyVault 2022 8

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Secret Engine.

Userguide FPT KeyVault 2022 9