Tạo Secret trên Secret Engine
Tạo Secret trên Secret Engine

Bước 1: Trên Secret Engine Detail, chọn Secret Engine cần thêm Secrets.

Userguide FPT KeyVault 2022 10

Bước 2: Chọn Create.

Userguide FPT KeyVault 2022 11

Bước 3: Màn hình Create New Version hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

Userguide FPT KeyVault 2022 12

Trong đó:

  • Name: Tên của Secret.
  • Secret data: Theo cấu trúc Key/Value.

Bước 4: Chọn Add để thêm mới Secret. Khi đã khai báo đủ các Secret người dùng chọn Create để tiến hành lưu. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận và tiến hành quá trình tạo mới các Secrets dựa vào thông tin đã nhập.

Userguide FPT KeyVault 2022 13