Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Tạo Secret trên Secret Engine
  Tạo Secret trên Secret Engine
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Secret Engine Detail, chọn Secret Engine cần thêm Secrets.

  Userguide FPT KeyVault 2022 10

  Bước 2: Chọn Create.

  Userguide FPT KeyVault 2022 11

  Bước 3: Màn hình Create New Version hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

  Userguide FPT KeyVault 2022 12

  Trong đó:

  • Name: Tên của Secret.
  • Secret data: Theo cấu trúc Key/Value.

  Bước 4: Chọn Add để thêm mới Secret. Khi đã khai báo đủ các Secret người dùng chọn Create để tiến hành lưu. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận và tiến hành quá trình tạo mới các Secrets dựa vào thông tin đã nhập.

  Userguide FPT KeyVault 2022 13