Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Tạo Role
  Tạo Role
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Access Detail, chọn Auth Method cần thêm Role.

  Userguide FPT KeyVault 2022 25

  Bước 2: Chọn Create.

  Userguide FPT KeyVault 2022 26

  Bước 3: Màn hình Create New Role hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

  Userguide FPT KeyVault 2022 27

  Trong đó:

  • Role Name: Tên Role
  • Assigned Groups: Thêm Policy đã tạo ở phần Quản lý Policy.

  Bước 4: Chọn Create. Sau khi tạo thành công sẽ xuất hiện popup chứa Role IDSecret ID.

  Userguide FPT KeyVault 2022 28

  Lưu ý: Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin Role IDSecret ID chỉ hiển thị một lần duy nhất. Người dùng cần lưu ở nơi an toàn.