Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Khởi tạo Vault Instance
  Khởi tạo Vault Instance
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Menu chọn mục Key Vault > Create.

  Userguide FPT KeyVault 2022 1

  Bước 2: Màn hình Create Key Vault hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

  Userguide FPT KeyVault 2022 2

  Bước 3: Chọn Create để thực hiện khởi tạo Key Vault. Hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, thông báo xác nhận và tiến hành quá trình khởi tạo Vault Instance mới dựa vào thông tin đã nhập.

  Danh sách Key Vault sau khi khởi tạo thành công.

  Userguide FPT KeyVault 2022 3