Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Tạo Policy
  Tạo Policy
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault cần thêm Policy.

  Userguide FPT KeyVault 2022 4

  Bước 2: Mở tab Policies và chọn Create.

  Userguide FPT KeyVault 2022 18

  Bước 3: Màn hình Create New Policy hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

  Userguide FPT KeyVault 2022 19

  Trong đó:

  • Name: Tên của Policy.
  • Rule: Mô tả đường dẫn của secret mà người dùng hoặc ứng dụng có thể truy cập.

  Bước 4: Chọn Create để thực hiện tạo mới Policy. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận và tiến hành quá trình tạo mới Policy mới dựa vào thông tin đã nhập.

  Danh sách Policy sau khi tạo thành công:

  Userguide FPT KeyVault 2022 20