Xem và cập nhật giá trị Secret
Xem và cập nhật giá trị Secret
Updated on 03 Apr 2024

Bước 1: Trên Secret Engine Detail, chọn Secret Engine chứa Secret cần view giá trị.

Userguide FPT KeyVault 2022 10

Bước 2: Chọn Secret cần xem và cập nhật giá trị.

Userguide FPT KeyVault 2022 14

Bước 3: Màn hình Edit Secret hiện ra, người dùng view thông tin hoặc nhập thông tin mới để update. Chọn Edit để lưu.

Userguide FPT KeyVault 2022 15