Tạo Auth Method
Tạo Auth Method
Updated on 03 Apr 2024

Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault cần thêm Auth Method.

Userguide FPT KeyVault 2022 4

Bước 2: Mở tab Access và chọn Create.

Userguide FPT KeyVault 2022 23

Bước 3: Màn hình Create New Auth Method hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

Userguide FPT KeyVault 2022 24

Trong đó:

  • Mount Point: phân vùng để lưu trữ thông tin secret của phương thức xác thực
  • Type: Chọn App Role.

Bước 4: Chọn Create để thực hiện tạo mới Auth Method. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận và tiến hành quá trình tạo mới Auth Method mới dựa vào thông tin đã nhập.

Danh sách Auth Method sau khi tạo thành công.

Userguide FPT KeyVault 2022 25

Lưu ý: Hệ thống luôn tạo mặc định một Auth Method với type Token. Auth Method này không thể xóa được.