Tạo Secret Engine
Tạo Secret Engine
Updated on 03 Apr 2024

Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault cần thêm Secrets Engine.

Userguide FPT KeyVault 2022 4

Bước 2: Mở tab Secret và chọn Create.

Userguide FPT KeyVault 2022 5

Bước 3: Màn hình Create New Secret Engine hiện ra, người dùng nhập các thông tin cần thiết.

Userguide FPT KeyVault 2022 6

Bước 4: Chọn Create để thực hiện tạo mới Secrets Engine. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận và tiến hành quá trình tạo mới Secrets Engine mới dựa vào thông tin đã nhập.

Danh sách Secret Engine sau khi tạo thành công:

Userguide FPT KeyVault 2022 7