Tất cả tài liệu

FPT Key Vault

  Xóa Policy
  Xóa Policy
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault chứa Policy cần xóa.

  Userguide FPT KeyVault 2022 4

  Bước 2: Mở tab Policies và chọn Delete ở phần Action của Policies cần xóa.

  Userguide FPT KeyVault 2022 21

  Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Policies.

  Userguide FPT KeyVault 2022 22