Xóa Policy
Xóa Policy
Updated on 03 Apr 2024

Bước 1: Trên Key Vault Management, chọn Key Vault chứa Policy cần xóa.

Userguide FPT KeyVault 2022 4

Bước 2: Mở tab Policies và chọn Delete ở phần Action của Policies cần xóa.

Userguide FPT KeyVault 2022 21

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Delete để xóa Policies.

Userguide FPT KeyVault 2022 22