• Giới thiệu
  • Bảng giá
  • Đối tác
  • Sự kiện
Xóa Secret
Xóa Secret
Updated on 28 Jul 2023

Bước 1: Trên Secret Engine Detail, chọn Secret Engine chứa Secret cần view giá trị.

Userguide FPT KeyVault 2022 10

Bước 2: Chọn Secret cần xem và cập nhật giá trị.

Userguide FPT KeyVault 2022 14

Bước 3: Màn hình Edit Secret hiện ra, người dùng view thông tin hoặc nhập thông tin mới để update. Chọn Edit để lưu.

Userguide FPT KeyVault 2022 15