Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Tạo/Import SSL Certificate
  Tạo/Import SSL Certificate
  Updated on 11 Apr 2024

  Bước 1: Truy cập trang Manage SSL Certificate for Load balancer, chọn chức năng Import SSL Certificate.

  file

  Bước 2: Nhập các thông tin của SSL vào popup Import SSL Certificate và chọn Save.

  file