Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Thay đổi thông tin cấu hình Load Balancer
  Thay đổi thông tin cấu hình Load Balancer
  Updated on 16 May 2024

  Bạn có thể thay đổi thông tin cấu hình và gói sử dụng của Load Balancer đã tạo tại trang Load Balancer details.

  Thay đổi gói

  Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

  Bước 2:Mở tab Setting, trong phần Edit load balancer chọn Resize.

  Bước 3: Chọn gói mới trong popup Resize load balancer và chọn Save.

  Thay đổi cài đặt của Load Balancer

  Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

  Bước 2:Mở tab Setting, trong phần Edit load balancer chọn Update settings.

  Bước 3: Nhập các thông tin mới vào popup Update Settings Load Balancer và chọn Update Settings