Thay đổi thông tin cấu hình Load Balancer
Thay đổi thông tin cấu hình Load Balancer

Bạn có thể thay đổi thông tin cấu hình và gói sử dụng của Load Balancer đã tạo tại trang Load Balancer details.

Thay đổi gói

Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

Userguide FPT Load Balancer 2022 4

Bước 2:Mở tab Setting, trong phần Edit load balancer chọn Resize.

Userguide FPT Load Balancer 2022 11

Bước 3: Chọn gói mới trong popup Resize load balancer và chọn Save.

Userguide FPT Load Balancer 2022 12

Thay đổi cài đặt của Load Balancer

Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

Userguide FPT Load Balancer 2022 4

Bước 2:Mở tab Setting, trong phần Edit load balancer chọn Update settings.

Userguide FPT Load Balancer 2022 13

Bước 3: Nhập các thông tin mới vào popup Update Settings Load Balancer và chọn Update Settings

Userguide FPT Load Balancer 2022 14