Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Thêm máy ảo vào Load Balancer
  Thêm máy ảo vào Load Balancer
  Updated on 16 May 2024

  Nếu muốn mở rộng quy mô của một Load Balancer, bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm máy ảo vào các Load Balancer đã tạo. Hãy tạo máy ảo mới và cài đặt các dịch vụ cần thiết ở phần Instance Management. Sau đó thêm máy ảo vào Load Balancer theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng ở menu Load Balancer Management.

  file

  Bước 2: Ở tab Instances sẽ hiện danh sách máy ảo đã thêm vào Load Balancer. Tiếp theo chọn Select instances.

  file

  Bước 3: Chọn các máy ảo cần thêm ở trường Instances trong popup Change instances.

  file

  Bước 4: Chọn Save.

  file