Tất cả tài liệu

Object Storage

  Copy URL của file trong Bucket
  Copy URL của file trong Bucket

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket chứa file cần copy URL.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí file, ở phần Action chọn Copy URL.

  User guide FPT Object Storage 4