Tất cả tài liệu

Object Storage

  Sử dụng bucket để làm Static website
  Sử dụng bucket để làm Static website

  Tính năng sử dụng bucket để làm static website cho phép người dùng tạo một website tĩnh, có thể public ra Internet và được truy cập bằng S3 WEBSITE ENDPOINT.

  Bước 1: Khách hàng upload toàn bộ source website lên S3 bucket.

  User guide FPT Object Storage 39

  Bước 2: Chọn bucket muốn đặt làm Static website > Chọn Edit Website Configuration.

  User guide FPT Object Storage 40

  Bước 3: Chọn Enable static website hosting > Chọn Index documentError document tương ứng trên source đã upload lên bucket.

  User guide FPT Object Storage 41

  Bước 4: Chọn Permissions > Thiết lập quyền Read cho tất cả user đối với bucket.

  User guide FPT Object Storage 42

  Bước 5: Truy cập vào static web theo link S3 WEBSITE ENDPOINT được cung cấp ở phần Endpoint trên Object Storage Management.