Tất cả tài liệu

Object Storage

  Tạo Bucket mới
  Tạo Bucket mới

  Bước 1: Ở giao diện S3 Browser, chọn New bucket.

  User guide FPT Object Storage 19

  Bước 2: Nhập tên bucket mới và chọn Create new bucket.

  User guide FPT Object Storage 20