Tất cả tài liệu

Object Storage

  Upload file mới vào Bucket
  Upload file mới vào Bucket

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket cần upload file mới.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí cần thêm file và chọn Upload object.

  User guide FPT Object Storage 1

  Bước 3: Chọn file từ thiết bị cần upload và chọn Upload.

  User guide FPT Object Storage 2