Tất cả tài liệu

Object Storage

  Upload File/Folder vào bucket
  Upload File/Folder vào bucket

  Bước 1: Di chuyển đến vị trị cần upload File/Folder và chọn Upload.

  User guide FPT Object Storage 21

  Bước 2: Chọn tùy chọn Upload file hoặc Upload folder.

  User guide FPT Object Storage 22

  Bước 3: Chọn File/Folder từ local để tiến hành upload lên S3 bucket.

  User guide FPT Object Storage 23

  Sau khi upload thành công, File/Folder sẽ được hiển thị trên S3 Browser.

  User guide FPT Object Storage 24