Tất cả tài liệu

Object Storage

  Xóa file trong Bucket
  Xóa file trong Bucket

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket chứa file cần xóa.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí file, ở phần Action chọn Delete.

  User guide FPT Object Storage 7

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên file và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  User guide FPT Object Storage 8