Xem danh sách Backup Job hiện tại
Xem danh sách Backup Job hiện tại

Để xem danh sách và các thông tin cấu hình của các Backup trên hệ thống, bạn thao tác như sau:

Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management chọn tab Backup Job.

Userguide FPT Backup 2022 10