Tất cả tài liệu

Backup

  Report
  Report
  Updated on 16 Apr 2024

  Chức năng report cho phép bạn thống kê hiện trạng sử dụng backup theo từng VM trên tất cả các VPC. Các thông tin có thể lấy bao gồm Backup size, Job Name, VM Name, VPC, Private IP, OS, Backup type, Last success at, Created at.

  Để Export Report, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management. Mở tab Report.

  Bước 2: Chọn Get Report > Chọn VPC và Backup type cần lấy > Show results.

  Bạn có thể Export Excel để tải về báo cáo ở định dạng excel.