Xem lịch sử Backup & Recovery
Xem lịch sử Backup & Recovery

Hiện tại FPT Portal đang cho phép user xem lại toàn bộ lịch sử thao tác đối với dịch vụ Backup & Recovery như tạo/xóa Backup Job, restore/clone Restore Point.

Để xem lại lịch sử Backup & Recovery, bạn hãy thao tác như sau:

Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management. Mở tab History.

Userguide FPT Backup 2022 26

Một số Type phổ biến:

Type

Mô tả

Create backup schedule

Tạo mới Backup Job

Delete backup schedule

Xóa Backup Job

Disable backup schedule

Disable Backup Job

Enable backup schedule

Enable Backup Job

Full backup

Thực hiện Start Full Backup thủ công

Restore

Khôi phục lại VM từ Restore Point

Clone

Clone VM mới từ Restore Point