Tất cả tài liệu

Backup

  Xem lịch sử Backup & Recovery
  Xem lịch sử Backup & Recovery
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Hiện tại FPT Portal đang cho phép user xem lại toàn bộ lịch sử thao tác đối với dịch vụ Backup & Recovery như tạo/xóa Backup Job, restore/clone Restore Point.

  Để xem lại lịch sử Backup & Recovery, bạn hãy thao tác như sau:

  Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management. Mở tab History.

  Userguide FPT Backup 2022 26

  Một số Type phổ biến:

  Type Mô tả
  Create backup schedule Tạo mới Backup Job
  Delete backup schedule Xóa Backup Job
  Disable backup schedule Disable Backup Job
  Enable backup schedule Enable Backup Job
  Full backup Thực hiện Start Full Backup thủ công
  Restore Khôi phục lại VM từ Restore Point
  Clone Clone VM mới từ Restore Point
   
  DMCA compliant image