Xóa Backup Job
Xóa Backup Job

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ các Restore Point đã tạo trước đó và không thể phục hồi lại được. Đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

Userguide FPT Backup 2022 10

Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần xóa, chọn Delele.

Userguide FPT Backup 2022 17

Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delele để tiến hành xóa hoàn toàn Backup Job.

Userguide FPT Backup 2022 18