Chỉnh sửa Recipient
Chỉnh sửa Recipient
Updated on 03 Oct 2023

Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, chọn tab Recipients.

Userguide FPT Alert 2022 19

Bước 2: Chọn Recipients cần chỉnh sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Update.

Userguide FPT Alert 2022 20

Bước 3: Nhập thông tin mới vào các trường tương ứng và chọn Update.

Userguide FPT Alert 2022 21