Tất cả tài liệu

FPT Cloud Guard

  Tạo mới Recipient
  Tạo mới Recipient
  Updated on 03 Oct 2023

  Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, mở tab Recipients và chọn Create Recipient.

  Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

  Userguide FPT Alert 2022 13

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Nhập tên người nhận.
  • Type: Chọn phương thức gửi cảnh báo. FPT Alert đang hỗ trợ các phương thức Email, Telegram, Slack.

  Bước 3: Khai báo Address nhận cảnh báo tương ứng với Type đã chọn, đây là địa chỉ hệ thống sẽ gửi thông báo đến khi mức sử dụng của tài nguyên vượt ngưỡng mà người dùng tùy chỉnh khi tạo mới Alert.

  Nhận cảnh báo qua Email:

  • Address: Nhập địa chỉ email của người nhận.Userguide FPT Alert 2022 14

  Nhận cảnh báo qua Telegram:

  • Telegram ID: Nhập Telegram ID của người nhận cảnh báo, nếu chưa có ID có thể lấy theo hướng dẫn của hệ thống.Userguide FPT Alert 2022 15

  Nhận cảnh báo qua Slack:

  • Slack Channel ID: Chọn Slack Channel cần nhận cảnh báo. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Slack, chọn Channel từ danh sách sau đó FPT Portal sẽ tự động nhận Slack Channel ID.Userguide FPT Alert 2022 16

  Bước 4: Khi đã nhập đầy đủ thông tin, chọn Create.

  Userguide FPT Alert 2022 17

  Hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, tiến hành xử lý và thông báo xác nhận. Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Recipient mới và có thể kiểm tra thông tin trên bảng quản trị.

  Userguide FPT Alert 2022 18