Khởi tạo một Activity Alert mới
Khởi tạo một Activity Alert mới
Updated on 03 Oct 2023

Bước 1: Ở menu chọn SecurityCloud Guard, mở tab Activity Alerts và chọn Create Alert.

Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Cấu hình cảnh báo theo nhu cầu bằng cách nhập thông tin vào trường dữ liệu tương ứng:

Field Description
Name Nhập tên của Alert
Resource Type Chọn Loại tài nguyên sẽ cảnh báo
Action Chọn các loại tác động mà hệ thống bắn cảnh báo

Lưu ý: Mỗi loại tài nguyên sẽ có những action khác nhau cho phép đặt cảnh báo. Khi đặt cảnh báo Activity log sẽ mặc định apply cho toàn bộ VPC | | Severity | Chọn mức độ nghiêm trọng của cảnh báo, có các mức: Critical, High, Medium, Low | | Notify to | Chọn người nhận cảnh báo |

 

gpG9Mm0iWAAAAAElFTkSuQmCC

Bước 3: Chọn Create để thực hiện khởi tạo Alert. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo dựa vào các thông tin đã chọn.

Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Alert mới tạo và kiểm tra thông tin trên bảng quản trị.

gsIiIiIiIiIiIiIimn8FlEREREREREREREUk7hs4iIiIiIiIiIiIik3P8HuOqla46NmzIAAAAASUVORK5CYII=